سر ستون و اتصالات گلخانه

خدمات سر ستون و ریل چرخ دنده و بست و اتصالات گلخانه
سرستون یکی از مهمترین قطعات در ساخت گلخانه و مونتاژ گلخانه های پرتابل(پیچ و مهره ای) که از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخوردار است، سر ستون می باشد. سر ستون های تولیدی با تنوع بسیار زیاد و جهت استفاده درانواع گلخانه ها با عرض دهانه و ارتفاع متفاوت کاربرد دارند و ضمن اینکه از استحکام با لائی برخوردار هستند در برابر رطوبت و شرایط نامساعد
محیطی نیز مقاوم می باشند.

سر ستون و اتصالات گلخانه

سر ستون و اتصالات گلخانه

X

گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه |

تجهیزات گلخانه

¤