پروژه انجام شده ساخت گلخانه

سال مساحت آدرس نام كارفرما رديف
۱۳۷۲ ۲۰۰۰ متر اصفهان، روستاي وزيرآباد آقاي اكبر اسماعيل ۱
۱۳۷۲ ۴۰۰۰ متر اصفهان، پير بكران آقاي حسين ابراهيمي ۲
۱۳۷۲ ۱۰۰۰ متر اصفهان، شهرضا آقاي مهندس كافي ۳
۱۳۷۳ ۲۰۰۰ متر اصفهان، روستاي مقصود بيك آقاي مولائي ۴
۱۳۷۳ ۲۰۰۰ متر استان يزد آقاي خليل ياوري ۵
۱۳۷۳ ۵۰۰۰ متر استان يزد آقاي حاج امير زارع ۶
۱۳۷۳ ۲۰۰۰ متر استان يزد آقاي نادر صادقي ۷
۱۳۷۴ ۵۰۰۰ متر استان يزد آقاي حاج حسين آهنچي ۸
۱۳۷۵ ۲۰۰۰ متر استان يزد آقاي اميري ۹
۱۳۷۵ ۶۰۰۰ متر استان يزد آقاي حسيني ۱۰
۱۳۷۵ ۲۰۰۰ متر استان كرمان آقاي حاج محمد نظري ۱۱
۱۳۷۵ ۱۰۰۰ متر استان كرمان آقاي حسين رضا سلطاني ۱۲
۱۳۷۶ ۱۰۰۰ متر استان كرمان آقاي احمد ماهاني ۱۳
۱۳۷۶ ۲۰۰۰ متر استان اصفهان آقاي دهقاني ۱۴
۱۳۷۶ ۱۰۰۰ متر اسان اصفهان، فلاورجان صندوق قرض الحسنه ۱۵
۱۳۷۶ ۲۰۰۰ متر استان لرستان شركت تعاوني روستايي ۱۶
۱۳۷۷ ۱۰۰۰ متر استان خرم آباد شركت فرو آلياژ ۱۷
۱۳۷۷ ۲۰۰۰ متر استان قم آقاي وفائي ۱۸
۱۳۷۸ ۲۰۰۰ متر استان قم آقاي الله وردي ۱۹
۱۳۷۸ ۴۰۰۰ متر استان تهران آقاي دكتر خصوصي ۲۰
۱۳۷۸ ۱۰۰۰ متر استان تهران آقاي دكتر رحمانيان ۲۱
۱۳۷۸ ۳۰۰۰ متر استان تهران آقاي ابوئي ۲۲
۱۳۷۸ ۲۰۰۰ متر استان سمنان آقاي احمد حسيني ۲۳
۱۳۷۸ ۲۰۰۰ متر استان سمنان آقاي اصغري ۲۴
۱۳۷۸ ۳۰۰۰ متر استان خوزستان، شوش دانيال شركت قند ۲۵
۱۳۷۹ ۳۰۰۰ متر استان سمنان، شهر آرادان آقاي اكبر ارجمندي ۲۶
۱۳۷۹ ۳۰۰۰ متر استان سمنان، شهر گرمسار آقاي كرم سروري ۲۷
۱۳۷۹ ۱۰۰۰ متر استان كرمانشاه، سر پل ذهاب آقاي مهندس بهرامي ۲۸
۱۳۷۹ ۲۰۰۰ متر استان بوشهر، شهر خورموج آقاي حسيني ۲۹
۱۳۷۹ ۲۰۰۰ متر كيش، جنب كشتي يوناني آقاي شيرازي ۳۰
۱۳۷۹ ۲۰۰۰ متر استان فارس، شيراز، داراب آقاي پورابراهيم ۳۱
۱۳۷۹ ۲۰۰۰ متر استان كرمانشاه، ميان راهان خانم كياني ۳۲
۱۳۷۹ ۲۰۰۰ متر استان كرمانشاه، سنقر آقاي رحمتي ۳۳
۱۳۸۰ ۲۰۰۰ متر استان كرمانشاه، كنگاور آقاي سليمي ۳۴
۱۳۸۰ ۴۰۰۰ متر استان كرمانشاه، ماهي دشت آقاي مباشري ۳۵
۱۳۸۰ ۲۰۰۰ متر استان كرمانشاه، اسلام آباد آقاي نيازي ۳۶
۱۳۸۰ ۲۰۰۰ متر استان كرمانشاه، بيستون آقاي رنجبر ۳۷
۱۳۸۰ ۲۰۰۰ متر كرمانشاه، ماهي دشت آقاي محمدزاده ۳۸
۱۳۸۰ ۲۰۰۰ متر اصفهان، جنب باغ پرندگان باغ پروانه ۳۹
۱۳۸۰ ۱۰۰۰ متر اصفهان، شهرداري مباركه شهرداري مباركه ۴۰
۱۳۸۰ ۲۰۰۰ متر كشور امارات، ابوظبي شيخ سعيد ۴۱
۱۳۸۰ ۳۰۰۰ متر ياسوج، روستاي نه ده آقاي آزاده ۴۲
۱۳۸۰ ۷۰۰۰ متر ياسوج، روستاي چناران آقاي درخشان ۴۳
۱۳۸۱ ۲۰۰۰ متر استان سمنان، شهر آرادان آقاي درويش غلامعلي ۴۴
۱۳۸۱ ۴۰۰۰ متر استان سمنان، گرمسار آقاي اسكندري ۴۵
۱۳۸۱ ۳۰۰۰ متر ورامين، پاكدشت آقاي دهقاني ۴۶
۱۳۸۲ ۲۰۰۰ متر استان سمنان، شهر مهديه شهر آقاي بندر ۴۷
۱۳۸۲ ۱۷۰۰ متر استان اصفهان، زرين شهر آقاي عمران نوري ۴۸
۱۳۸۳ ۲۰۰۰۰ متر ورامين، جوادآباد آقاي عبدالرضا خاني ۴۹
۱۳۸۳ ۳۰۰۰ متر قم آقاي وفائي ۵۰
۱۳۸۴ ۱۰۰۰۰ متر ورامين، پيشوا آقاي مرتضي شاهسون ۵۱
۱۳۸۴ ۴۰۰۰ متر ورامين آقاي فرامرز منصوري ۵۲
۱۳۸۵ ۵۰۰۰ متر ورامين، جوادآباد آقاي ابوالفضل سوفي ۵۳
۱۳۸۵ ۳۰۰۰ متر ورامين آقاي قدرت الله منصوري ۵۴
۱۳۸۶ ۲۵۰۰۰ متر پاكدشت آقاي عزيزالله كتي ۵۵
۱۳۸۶ ۲۰۰۰۰ متر ورامين، جوادآباد آقاي تعالي ۵۶
۱۳۸۷ ۴۰۰۰ متر ورامين، پيشوا آقاي شيرازي ۵۷
۱۳۸۷ ۳۰۰۰ متر زنجان، خرمدره آقاي افشار ۵۸
۱۳۸۷ ۵۰۰۰ متر زنجان، جاده ميانه آقاي اصغر ارنگ ۵۹
۱۳۸۸ ۱۰۰۰۰متر ورامين، پيشوا آقاي اردستاني ۶۰
۱۳۸۸ ۵۰۰۰ متر گرمسار، ايوانكي خانم گيلاني ۶۱
۱۳۸۸ ۳۰۰۰ متر ورامين، قلعه بلند آقاي حسن فارسي ۶۲
۱۳۸۸ ۴۰۰۰ متر ورامين، سلمان آباد آقاي محمد تاجيك ۶۳
۱۳۸۸ ۲۰۰۰ متر ورامين، صالح آباد آقاي قائم مقام ۶۴
۱۳۸۸ ۲۰۰۰ متر زنجان آقاي خلجي ۶۵
۱۳۸۸ ۴۰۰۰ متر شهريار آقاي پورايماني ۶۶
۱۳۸۸ ۴۰۰۰ متر ورامين، پيشوا آقاي منصوري ۶۷
۱۳۸۸ ۵۰۰۰ متر ورامين، جوادآباد آقاي كچويي ۶۸
۱۳۸۸ ۳۰۰۰ متر ورامين، پيشوا آقاي شيرازي ۶۹
۱۳۸۹ ۳۰۰۰ متر بانك كشاورزي زنجان آقاي محمدي ۷۰
۱۳۸۹ ۵۰۰۰ متر شريف آباد، آفرين آقاي بوربور ۷۱
۱۳۸۹ ۲۰۰۰ متر زنجان، زرين آباد آقاي غلامي ۷۲
۱۳۸۹ ۷۵۰۰ متر ابهر آقاي دكتر مهاجراني ۷۳
۱۳۸۹ ۲۰۰۰۰ متر ورامين، سلمان آباد آقاي يزدان ۷۴
۱۳۸۹ ۲۵۰۰ متر قم آقاي وفائي ۷۵
۱۳۸۹ ۵۰۰۰ متر ورامين، قلعه سين آقاي فدائي ۷۶
۱۳۸۹ ۱۰۰۰۰ متر ورامين، شوران آقاي احمد تاجيك ۷۷
۱۳۸۹ ۳۰۰۰ متر ورامين، پيشوا آقاي قاسم اردستاني ۷۸
۱۳۸۹ ۱۰۰۰ متر ورامين، قلعه سين آقاي مرادي ۷۹
۱۳۸۹ ۲۵۰۰ متر شريف آبادشهرک موزائيك سازان آقاي نيك نياد ۸۰
۱۳۹۰ ۲۰۰۰ قم آقاي سلحشور ۸۱
۱۳۹۰ ۶۶۰۰ شهريار آقاي عباس طاهران ۸۲
۱۳۹۰ ۲۰۰۰ زنجان دانشگاه كشاورزي ۸۳
۱۳۹۰ ۳۵۰۰ شهريار آقاي فلاحي ۸۴
۱۳۹۰ ____ زنجان دانشكده طارم ۸۵
۱۳۹۰ ____ سلطانيه زنجان دانشگاه پيام نور ۸۶
۱۳۹۰ ۴۰۰۰ ورامين آقاي دكتر لطيفي ۸۷
۱۳۹۰ ۶۰۰۰ اسلامشهر آقاي عباسي ۸۸
۱۳۹۰ ۵۰۰۰ زنجان آقاي موسوي ۸۹
۱۳۹۰ ۵۰۰۰ سمنان آقاي خرميان ۹۰
۱۳۹۱ ۲۵۰۰ قم آقای میرزا علی ۹۱
۱۳۹۱ ۳۰۰۰ زنجان آقای بابایی ۹۲
۱۳۹۱ ۱۵۰۰ زنجان آقای جوادی ۹۳
۱۳۹۱ ۴۰۰۰ ورامین آقای عرب نعمتی ۹۴
۱۳۹۱ ۱۵۰۰ زنجان آقای مهندس اسکندری ۹۵
۱۳۹۱ ۴۰۰۰ کرج  محمد شهر آقای ایران شاهی ۹۶
۱۳۹۱ ۵۰۰۰ اسلام شهر آقای علی عباسی ۹۷
۱۳۹۲ ۵۰۰۰ جم بوشهر اقای صادق نژدا ۹۸
۱۳۹۲ ۲۰۰۰ خرموج بوشهر اقای موسوی ۹۹
۱۳۹۲ ۳۰۰۰ زاهدان سراوان آقای بزرگزاده ۱۰۰
۱۳۹۳ ۵۰۰۰ کرمانشاه آقای سورنی ۱۰۱
۱۳۹۳ ۵۰۰۰ کرمانشاه آقای کمری ۱۰۲
۱۳۹۳ ۲۰۰۰ بوشهر  جم آقای اوستا ۱۰۳
۱۳۹۳ ۴۰۰۰ ورامین اقای هداوند خانی ۱۰۴
۱۳۹۳ ۱۰۰۰ تبریز آقای ذکری ۱۰۵
۱۳۹۳ ۱۵۰۰ ابهر آقای شاروخی ۱۰۶
۱۳۹۳ ۱۵۰۰ ابهر آقای گل کلم ۱۰۷
۱۳۹۴ ۵۰۰۰ کرج محمد شهر آقای حاج حسین میرجلیلی ۱۰۸
۱۳۹۴ ۳۰۰۰ اسلام شهر آقای نعمتی ۱۰۹
۱۳۹۴ ۲۰۰۰ قم آقای دوستی ۱۱۰
۱۳۹۴ ۳۰۰۰ ارومیه آقای جعفر پور ۱۱۱
۱۳۹۴ ۳۰۰۰ سمنان آقای اصیل منش ۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس بگیرید
X
گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه | تجهیزات گلخانه
¤