ناودانی تجهیزات گلخانه

ناودانی تجهیزات گلخانه

ناودان‌ها جهت تخلیه آب باران از روی سقف گلخانه استفاده مي‌شوند. ضمن آنکه دسترسی به قسمت‌های بالایی گلخانه را آسان می‌کنند .

با استاندارهای سازه‌های فلزی اتحادیه اروپائی و پیشنهادات انجمن گلخانه سازان امریکا  و با توجه به اینکه سازه باید تحمل بار برف را تا حداقل 20 کیلوگرم در مترمربع داشته باشد.

ناودانی تجهیزات گلخانه

ناودانی تجهیزات گلخانه

 

 

گلخانه ساز | ساخت گلخانه | تجهیزات گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه

 

X

گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه |

تجهیزات گلخانه

¤